Pijler: Netwerken van zorg

Het Catharina Ziekenhuis gaat samenwerkingen zo organiseren dat het ziekenhuis een onderdeel is van het netwerk van zorg rondom de patiënt. Dit doen we op verschillende vlakken: bij het Catharina Hart- en Vaatcentrum, het Catharina Kanker Instituut, de acute zorg, de basis electieve zorg (planbare zorg) en huisartsen.

Catharina Hart- en Vaatcentrum

Om het aanbod van integrale hart- en vaatzorg verder te optimaliseren, heeft het Catharina Ziekenhuis in 2019 vastgesteld wie we met het Catharina Hart- en Vaatcentrum willen zijn en wat we willen bereiken in de zorg voor onze hart- en vaatpatiënten: “wij zijn een ambitieus, verbindend en servicegericht hart- en vaatzorg expertisecentrum. In duurzame samenwerking met onze netwerkpartners dragen wij aantoonbaar bij aan integrale zorg van hoge kwaliteit. Dit is zorg op de juiste plaats, op het juiste moment, door gekwalificeerde professionals en met de best passende uitkomst voor elke patiënt. Onze kracht is kennis en kunde, gevoed door opleiding, onderzoek en innovatie.” In het strategieplan Catharina Hart- en Vaatcentrum is in 2019 uitgewerkt hoe we deze ambitie willen realiseren. In 2020 en 2021 wordt vervolg gegeven aan de uitwerking van dit plan.


Catharina Kanker Instituut

Het Catharina Kanker Instituut richtte zich in 2019 met name op de evaluatie en verbetering van de samenwerking met ketenpartners in de regio. De afspraken over deze samenwerking met de verwijzende ziekenhuizen zijn geëvalueerd en uitgebreid. Verder maakten we in 2019 onderdeel uit van het dagelijks bestuur van Oncozon (Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland). Met dit netwerk van negen ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut willen we in onze regio de best mogelijke zorg op het gebied van kanker bieden. De Value Based Health Care projecten die in Santeon verband lopen, hebben verder vervolg gekregen. En intern vond een verbetertraject rondom borstkankerzorg plaats, mét goede resultaten. In 2020 gaat het Catharina Kanker Instituut zich focussen op het vergroten van ons netwerk in de niet-medische zorg. Ook werken we aan patiënten participatie, de oprichting van de patiëntenraad in februari 2020 is hier een voorbeeld van.

Acute zorg

In 2019 is gewerkt aan het verbeteren van de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH). We keken aan de instroomkant of het altijd nodig is dat een patiënt naar de SEH komt, omdat het soms onduidelijk is wat er aan de hand is met een patiënt. De patiënt wordt dan naar het ziekenhuis doorgestuurd, terwijl dat niet nodig is. Om dit te verbeteren, zijn wij aangesloten bij het project Precies voor kwetsbare ouderen. Hierin werken de huisarts, gemeente, ouderenorganisaties en de thuiszorg samen. Om de doorstroom te verbeteren, zijn er enkele zorgpaden ontwikkeld en is de regievoering op de SEH verbeterd. De uitstroom van patiënten heeft het ziekenhuis verbeterd met efficiëntere transfer. Bij Orthopedie wordt de transferverpleegkundige al ingeschakeld voor de operatie. Patiënten en de thuiszorg waren daardoor eerder op de hoogte van de benodigde nazorg. Behalve een snellere plaatsing, gaf dit de patiënt ook rust.

Basis electieve zorg

Gezien de positie van een topklinisch ziekenhuis, ligt in het Catharina Ziekenhuis de focus op topklinische zorg. De basis voor de topklinische zorg wordt gevormd door de algemene zorg. Het is van belang dat de zorg goed wordt verdeeld over deze uitgangspunten. In 2019 trof het Catharina Ziekenhuis de voorbereidingen hiervoor. In 2020 wordt de verschuiving ten gevolge van de focus nog verder geborgd met behulp van een verdelingsmodel: een model waarbij de financieringsstromen goed op elkaar worden afgestemd.

Huisartsen

De huisarts is voor het Catharina Ziekenhuis een belangrijke samenwerkingspartner in de zorg rondom de patiënt. Periodiek voeren we strategisch overleg met de bestuurders van de huisartsen zorggroepen, waarin de juiste zorg op de juiste plek het hoofdthema is. Ook betrekken we hierbij de zorgverzekeraars. Samen zoeken we naar mogelijkheden om de zorg te verbeteren en samen aan de uitdagingen te voldoen. Een voorbeeld is de samenwerking rondom astma/COPD waarbij een gezamenlijk regionaal zorgpad wordt ontwikkeld. Een ander voorbeeld is de samenwerking met Diagnostiek voor U. Eén van de doelstellingen is dat huisartsen minder vaak patiënten door hoeven te verwijzen naar het ziekenhuis, omdat specialisten uit het ziekenhuis al eerder meekijken met uitslagen van onderzoeken. Daarnaast werken we continu aan onze dienstverlening, denk aan tijdigheid van ontslagbrieven en de bereikbaarheid van onze specialisten.